สมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย)
ตึกอปร. ชั้น 2 ห้อง 203/14 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
1873 ถนนพระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330

โทรศัพท์ 02-252-3540, 02-256-4000 ต่อ 3514
โทรสาร 02-252-3540
E-mail: thainms@gmail.com 
แบบฟอร์มส่งอีเมล์ถึงสมาคม
*กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง
 
ชื่อ  
นามสกุล    
โทรศัพท์    
อีเมล์    
ข้อความ    


ป้อนตัวอักษรที่เห็นในภาพ
 
 
เดิมสมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย) ได้เริ่มก่อตั้งเป็นชมรม ในปี พ.ศ. 2538 ชื่อว่า “ชมรมโมธิลิตี้แห่งประเทศไทย” โดย ศ.นพ.พินิจ กุลละวณิชย์ ซึ่งเป็นนายกสมาคมทางเดินอาหารแห่งประเทศไทยในขณะนั้น เสนอให้ ศ.นพ.สิน อนุราษฎร์ เป็นประธานชมรม...
5 - 7 เมษายน 62 ANMA & KSNM Joint Meeting 2019
@ Grand Walkerhill Seoul, Korea
   
จุลสารสมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย)
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1/2554
 
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2555 สมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย)
จำนวนผู้เข้าชม